біосфера

II. Роль катастроф в еволюції біосфери

Хоч життя людини досить коротке, та багато хто зустрічається з одним чи кількома катастрофічними (з погляду людини) явищами. Хроніки минулого є частково переліком різноманітних нещасть: посух, нашестя сарани, випадання великого граду тощо. Рідше і не в усіх частинах суходолу трапляються руйнівні землетруси, вулканічні виверження, катастрофічні повені.

mia для розділу / 26.07.2015, 14:19
0

4.3.4. Основні закони синекології і Біосфера-1 (біосфера Землі)

Немає і не може бути на нашій планеті об’єкта цікавішого і складнішого від біосфери, що є “продуктом” існування мільярди років життя. Ми дуже хочемо розповісти і про особливості її частин, і про рекорди тваринного й рослинного світу. Однак щоб досягти головної мети книги, ми змушені віддати перевагу важчим для викладу і сприймання законам функціонування і розвитку всієї Біосфери1. '

mia для розділу / 26.07.2015, 00:44
0

4.1. Енергія у біосфері

Як відомо, справжня система є цілісним утворенням, властивості якого завжди багатші й складніші від простої суми характеристик його складових (так званий принцип емерджентності). Відтак, ціле завжди “більше” від суми складових, що створює специфічні труднощі під час дослідження великих систем.
З огляду на зазначене твердження перед початком пояснення основних законів екології великих систем (законів синекології, або глобальної екології) проаналізуємо насамперед два допоміжні питання роль і рух енергії у біосфері, а також стан і перспективи виробництва й використання енергії у техносфері (сфері промислового та іншого виробництва).

mia для розділу / 25.07.2015, 22:45
0

6.3.2.5. Кругообіг азоту

Проходження азоту через біогеоценоз має свої особливості, які значною мірою відрізняються від вуглецевого кругообігу (рис.6.33). Виділяють чотири такі відмінності кругообігу азоту і вуглецю. По-перше, більшість організмів не можуть асимілювати його із велетенського фонду (3,85·1021 г N2), який є в атмосфері. По-друге, азот не бере безпосередньої участі у вивільненні хімічної енергії в процесі дихання: головна його роль полягає в тому, що він входить до складу білків і нуклеїнових кислот, які створюють структуру біологічних систем і регулюють їх функціонування. По-третє, біологічний розклад азотовмісних органічних сполук до органічних форм складається з кількох стадій, причому окремі з них можуть здійснюватися лише спеціалізованими бактеріями.

mia для розділу / 24.07.2015, 13:11
0

Космічна історія фосфору життєдайного

23.09.2012, 15:55

В живій клітині найчастіше зустрічаються такі елементи як водень, кисень, вуглець, азот, фосфор і сірка. Майже всі вони входять до списку із десяти найбільш розповсюджених у сонячній системі елементів. Тільки фосфор в цьому «рейтингу» займає не дуже почесну 17-ту позицію. Мізерність запасів цього елементу ще краще відчувається на поверхні Землі, де більша частина фосфору знаходиться в мінералах, через що формам життя складно його використовувати. Так як же так вийшло, що життя залежить від такого відносно рідкісного елемента? Метью Пазек з Університету Південної Флориди намагається прорахувати хімічні шляхи, якими міг пройти фосфор, щоб стати доступним формам життя на молодій Землі.

Особливості азоту і його поширення в біосфері

01.09.2010, 23:35

Азот складає 79% атмосфери, але величезна кількість живих істот не здатні прямо використовувати цей запас азоту. Спочатку він повинен бути зафіксованим спеціалізованими мікроорганізмами.

Іноді життя вбиває життя

02.11.2009, 18:25

Ми вже писали про квітучу але несприятливу для життя Землю, і сьогодні ми хочемо проілюструвати біосферні катастрофи минулого, сьогодення та майбутнього за допомогою анімованої часової стрічки, опублікованої журналом Newscientist. Переклад відповідного тексту наведено далі в супроводі необхідних пояснень.

2.7. Ноосфера.

Людина опинилася за кермом біосфери, не знаючи правил навігації... Ці правила — екологічні закони світу, закони, що керують життям на Землі, людина відмінити не може. Вона мусить їм підкоритись, аби вижити. (П. Фарб, американський ентомолог, письменник — популяризатор науки).


Поява на Землі Розуму, носієм якого є Людина, докорінно змінила хід еволюції біосфери. Перехід від «нерозумної» форми живої матерії до Розуму був таким самим революційним стрибком, як і перехід від неживої матерії до живої. Як же оцінювати цю подію — появу на Землі Розуму? Адже дехто з учених розглядає людину як своєрідну «помилку Природи», хворобливе відхилення від «норми», що виникло на Землі випадково.

ecolog для розділу / 06.04.2009, 23:02
16156 0

2.4. Біогеоценози — елементарні одиниці біосфери

...Ми, біологи, добре знаємо, що найстійкіше біологічне угруповання — це угруповання, яке складається з максимуму різноманітних видів. Наприклад, це тропічний ліс, який складається з багатьох десятків тисяч видів. А найнестійкіше угруповання — тундра: тут мало видів і звідси її страшенна вразливість, ранимість. Стійкою є лука, що складається з багатьох видів. А тільки-но ми застосовуємо монокультуру, то її вже треба постійно підживлювати добривами, захищати отрутохімікатами.., інакше вона існувати не може. Вона нестійка, бо «моно». (М. М. Воронцов, російський біолог).Загальне уявлення про екосистему.
Процеси зв'язування сонячної енергії, її трансформації й накопичення в живій речовині, поглинання поживних речовин та їх перетворення, нагромадження осадових відкладів і вивітрювання гірських порід відбуваються в конкретних екосистемах. Термін «екосистема» запропонував англійський еколог А. Тенслі в 1935 р. Під екосистемою розуміють функціональну систему, яка вбирає в себе угруповання живих організмів разом із середовищем, в якому вони мешкають. Елементи цієї системи пов'язані між собою обміном речовин та енергії. Екосистемами є й біосфера в цілому, й окремий ліс, і окрема калюжа, й поодиноке дерево, тобто як за розмірами, так і за складом екосистеми дуже різноманітні. Головна спільна риса всіх екосистем — це те, що в певних ланках трофічного ланцюга екосистеми засвоюється, передається й перетворюється енергія. В екосистемах також відбуваються міграція й трансформація речовини.

ecolog для розділу / 04.04.2009, 15:39
27212 0

2.3. Джерела й кількість енергії в біосфері

Біосфера — це відкрита термодинамічна система, що одержує енергію у вигляді променистої енергії Сонця й теплової енергії процесів радіоактивного розпаду речовин у земній корі та ядрі планети. Радіоактивна енергія, частка якої в енергетичному балансі планети була значною на абіотичних фазах, нині не відіграє помітної ролі в житті біосфери, й основне джерело енергії сьогодні — це сонячне випромінювання. Щороку Земля одержує від Сонця енергію, яка становить близько 10,5 * 1020 кДж.

ecolog для розділу / 04.04.2009, 15:32
26474 0
X

Вхід

Завантажую...