Словник термінів, літера А

Термініконка для сортування
Абіогенез

Самозародження; теорія виникнення живих істот (біогенних організмів) з неорганічних речовин. Дана теорія має досить багато прихильників, але будь-які спроби отримати живу речовину в лабораторних умовах були невдалими.

Абіогенна речовина

Речовина, утворена процесами, в яких жива речовина участі не бере (продукти тектонічної діяльності, метеорити тощо).

Абіогенний

1) (процес), який відбувається без участі живих організмів; 2) такий, що має неорганічний (абіологічний) характер.

Абіогенний період

Період еволюції матерії до появи перших форм життя.

Абіологія

Розділ науки, який вивчає неорганічні сполуки, що входять в кругообіг речовин.

Абіосестон

Найдрібніші частинки мертвих організмів (бентос, планктон, фітопланктон, зоопланктон) і неорганічні речовини, що знаходяться у воді в завислому стані. Абіосестон може бути автохтонним (утворюється в процесі функціонування...

Абіосфера

Шари літосфери, які не відчувають і раніше не піддавалися впливу живих організмів або біогенних речовин.

Абіотичні фактори

Неорганічні об’єкти і явища (фізичні, хімічні та ін.), які безпосередньо або опосередковано впливають на стан і розвиток живих організмів.

Абіотичне середовище

Навколишнє неживе середовище існування живих (біотичних) організмів, пов’язане з ними процесами енергетичного і речовинного взаємообміну.

Абіоцен

Сукупність абіотичних елементів біотопу.

Абісаль

Екологічна зона (водне середовище і тваринний світ) розподілу життя на дні Світового океану, що простягається від підніжжя континентального схилу (глибина близько 2500 м) до глибини 6000-7000 м. Абісаль займає більше 75% площі...

Абліторальні міграції

Див. Міграції горизонтальні.

Абляція

1) у гляціології - зменшення маси льодовика або снігового покриву в результаті танення, випаровування або механічного видалення; 2) у геології, прикладній екології - синонім...

Аборигени

1) корінні жителі даної місцевості, які живуть в ній з давніх часів, але не обов'язково тут утворилися як етнічна одиниця; 2) організми, які живуть там, де вони виникли в процесі еволюції.

Абразійні береги

Береги (тераси), утворені в результаті абразійних процесів.

Абразія

Ерозійний процес розмивання берегів морів і водосховищ під впливом хвильових ударів, вивітрювання або господарської діяльності людини.

Абрис

Схематичне креслення місцевості з зазначенням промірів всіх об'єктів, що знімаються. Виконується від руки в полі при геодезичних зйомках з метою побудови плану або профілю місцевості. Використовується у природоохоронних...

Абсолютний нуль

Гранично низька температура, при якій припиняється тепловий рух молекул. Тиск і об'єм ідеального газу, відповідно до закону Бойля-Маріотта, стає рівним нулю, а за початок відліку абсолютної температури за шкалою Кельвіна...

Аварійний викид

Вимушений викид в довкілля забруднюючих речовин в кількості, яка набагато перевищує ГДВ. Як правило, аварійний викид є наслідком зношеності устаткування підприємств і порушення технологій.

Аварія екологічна

Виробнича чи транспортна ситуація, не передбачена діючими технологічними регламентами і правилами, що супроводжується істотним збільшенням впливу на навколишнє середовище. По характеру ризику екологічні аварії можна розділити...

X

Вхід

Завантажую...