Словник термінів, літера Б

Термініконка для сортування
Біоіндикатори

Організм, вид або співтовариство, по наявності і стану якого можна судити про властивості середовища, в тому числі про присутність і концентрацію забруднювачів.

Біоіндикація

Оцінка якості середовища існування і її окремих характеристик по стану її біоти в природних умовах.

Біоінженерія

Напрям науки і техніки, який розвиває застосування інженерних принципів в біології та медицині. Сфера діяльності біоінженерії простягається від створення штучних органів для компенсації знижених або втрачених фізіологічних...

Біогаз

Газ, одержуваний водневим або метановим бродінням біомаси.

Біогенез

Теорія виникнення життя на Землі, за якою зародки живих істот було занесено на Землю з інших космічних тіл (інша назва теорія панспермії).

Біогенні породи

Гірські породи, які переважно складаються з залишків тварин (зоогенні гірські породи), рослин (фітогенні гірські породи) і продуктів їх життєдіяльності.

Біогенні процеси

Процеси, спричинені живою речовиною або якимось чином пов'язані з нею.

Біогеносфера

1) ділянки поверхні Землі, на яких були присутні сприятливі фізико-хімічні умови для виникнення і розвитку життя; 2) етап розвитку Землі, який безпосередньо передує і сприяє виникненню життя.

Біогеографічна область

Великий за площею флористико-фауністичний підрозділ земної кулі, який виділяється головним чином за спільністю історико-еволюційного розвитку фауни та флори. Розрізняють 6 основних біогеографічних областей, 3 з яких збігаються...

Біогеографія

Наукова дисципліна, яка вивчає закономірності розподілу рослинного покриву і тваринного населення в біосфері.

Біогеохімічні аномалії

Масові порушення розвитку, росту і функціонування живих організмів, які спостерігаються на визначеній території (біогеохімічній провінції) і викликані недостатнім або надлишковим вмістом у середовищі (біотопі) визначених...

Біогеохімічний кругообіг

Циклічні процеси переміщення і трансформації хімічних елементів у межах біосфери, що відбуваються між її підрозділами: біогеоценозами, ландшафтами і т.п.

Біогеохімія

Галузь геохімії, що вивчає хімічні процеси біосфери.

Біогеоценоз

Сукупність на відомому протязі земної поверхні однорідних природних явищ (атмосфери, гірської породи, рослинності, тваринного світу і світу мікроорганізмів, ґрунту і гідрологічних умов), яка має свою особливу специфіку...

Біогеоценологія

Наукова дисципліна, що досліджує будову і функціонування біогеоценозів, галузь знання на стику біології (екології) і географії.

Біогоризонти

Функціональні підрозділи шарів у біоценозах (наприклад, горизонт листового пологу в березовому лісі, горизонти ґрунтів).

Біоенергетика

1) розділ біохімії, який вивчає енергетичні процеси в клітині; 2) галузь електроенергетики, заснована на використанні біопалива.

Біологічна активність ґрунтів

Сукупність біологічних процесів, які протікають в ґрунті. Про біологічну активність ґрунту судять по інтенсивності дихання ґрунту (споживання кисню і виділення вуглекислоти), ступеню виділення теплової енергії організмами...

Біологічна продуктивність (біопродуктивність)

Сукупність процесів генерації, трансформації, поглинання і проходження енергії через еколого-біологічні системи різних рівнів - від окремих організмів до біогеоценозу (екосистеми). Іншими словами, властивість окремих популяцій...

Біологічний кругообіг

Кругообіг хімічних елементів і речовин, який виник одночасно з появою життя на Землі та здійснюється життєдіяльністю організмів. Основну роль в біологічному кругообізі відіграють первинні продуценти (зелені рослини і...

X

Вхід

Завантажую...