Словник термінів, літера Д

Термініконка для сортування
Діаспора

Частина рослини, що відокремлюється від неї природно і виконує функцію поширення та розмноження (наприклад, спора, насіння, плід); розсіювання по світу представників якогось народу.

Дарвінізм

Учення про еволюційний розвиток живих організмів на Землі. В основу дарвінізму покладено три фактори: мінливість, спадковість та природний добір. Фундатор вчення англійський природознавець Ч. Дарвін (1809-1882).

Дегенерація

Виродження, погіршання з покоління в покоління певних рис або властивостей організму.

Деградація грунту

Процес, що призводить до часткової втрати ґрунтом накопичених раніше речовин, які споживаються рослинами (гумус, солі), та організмів, що сприяють їх розвитку (мікрофлора та ін.).

Деградація середовища

Погіршення природного середовища людини; сукупне погіршення природних і соціальних умов життя людини.

Дезактивація

Видалення радіоактивних речовин з поверхні місцевості, споруд, одягу тощо; втрата атомами чи молекулами енергії, яка необхідна для їх участі в певній хімічній реакції.

Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК)

Біологічна речовина, що міститься переважно у клітинному ядрі, зберігає і передає генетичну інформацію про індивідуальні ознаки і розвиток організму.

Демекологія

Розділ загальної екології, що вивчає динаміку чисельності популяцій, внутрішньопопуляційні угрупування і їх взаємовідносини. У рамках демекології визначаються умови, за яких формуються популяції. Демекологія описує коливання...

Демутація

Різновид вторинної сукцесії, що спрямована на відновлення екосистем після дигресії. Відбувається повернення до первинного (чи наближеного до нього) складу і співвідношення рослинних і тваринних угрупувань. Прикладом може бути відновлення лучної...

Денудація

Сукупність процесів руйнування та зносу (водою, вітром, льодом і т.д.) поверхневих шарів земної кори і донних відкладень водойм у знижені ділянки, де відбувається їх накопичення.

Детергенти

Загальна назва ряду хімічних сполук, що містять поверхнево активні речовини (ПАР) і використовуються для прання та очищення різноманітних поверхонь. Переважно детергентами називають пральні порошки та інші миючі засоби (крім мила). Розрізняють...

Дефоліанти

Хімічні сполуки, які спричинюють опадання листя з рослин. Застосовують для передзбирального видалення листя у технічних культур за механізованого збирання, наприклад, бавовни.

Дивергенція

Розбіжність ознак і властивостей у спочатку близьких груп організмів у ході еволюції, результат проживання в різних умовах і неоднаково спрямованого природного або штучного відбору.

Дигресія

Погіршення стану екосистем під впливом зовнішніх чи внутрішніх факторів. Характеризується порушенням складу і структури біогеоценозів. Розрізняють ендодинамічну, екзодинамічну, та антроподинамічну дигресії. Поширеними прикладами є ураження чи...

Дисоціація

Розкладання складних речовин на прості молекули або іони.

Доза

Кількість енергії або речовини, яка надійшла чи надходить в організм.

Доза еквівалентна

Показник дії радіації з урахуванням коефіцієнта якості іонізуючого випромінювання. Дорівнює добутку абсорбованої дози та коефіцієнта якості іонізуючого випромінювання. Одиницею вимірювання в SI є зівeрт (Sv).

Дозиметр

Прилад для вимірювання дози іонізуючого, наприклад рентгенівського або радіоактивного, випромінювання.

Домінанта

Панівний принцип, ідея, ознака, найважливіша складова частина будьякого вчення, побудови, явища.

Допінг

Наркотичний засіб тимчасового підвищення активності організму. Застосовують у медицині. У спорті заборонений міжнародною угодою.

X

Вхід

Завантажую...