Словник термінів, літера К

Термініконка для сортування
Кадастр

Систематизований перелік інформації про якісні та кількісні характеристики об'єкта, що складається шляхом безперервних чи періодичних спостережень. Кадастр може включати рекомендації щодо використання об'єктів чи явищ, заходів...

Канцерогени

Речовини, які за певних умов можуть стати причиною утворення злоякісних пухлин в організмі. Представниками органічних канцерогенів є бензопірен та інші, переважно ароматичні структури.

Карст, карстові явища

Явища, що виникають у розчинних водними розчинами осадових гірських породах (вапняки, гіпс) і, що виявляються в утворенні поглиблень у виді лійок, улоговин, провалів, печер, природних порожнеч, колодязів і т.п. Антропогенне...

Картографування екологічне

Один з видів тематичного картографування, що відбиває стан екосистем і вплив на них (антропогенне навантаження, ступінь забруднення різних компонентів, розміщення заповідників та ін. охоронюваних природних територій, поширення...

Катаболізм

Сукупність процесів, які супроводжуються розпадом (дисиміляцією) складних органічних сполук у живих організмах.

Катагенезис

Еволюційний процес спрощення будови й функцій організму; перетворення осадових гірських порід на метаморфічні.

Катастрофа екологічна

Нерівномірне, нестаціонарне перетворення навколишнього середовища, наслідком якого є втрата стійкості (втрата рівноваги) у результаті зміни власних параметрів і/чи швидкої зміни зовнішніх змін. Катастрофа екологічна переводить...

Катаценоз

Фінальна стадія деградації біогеоценозу, що характеризується різким скороченням числа збережених видів і різким погіршенням якостей біотопу. Наприклад, катаценоз рогача піщаного при перетравлюванні полинових пасовищ (подальший...

Катена

Закономірна послідовність розташування на схилах чи навколо водойм елементарних природних комплексів (елементарних ландшафтів, фацій, біогеоценозів); синонім.: Ландшафт...

Кваліметрія

Науковий напрямок, що розробляє методи кількісної оцінки (класифікації) процесів за допомогою шкали балів, тобто розбивки ряду безупинно підсилюваних чи послаблюваних явищ на кілька груп. У географії й екології кваліметрія...

Кислотні опади

Опади, частіше дощі кислої реакції, що виникають внаслідок поглинання краплями води з повітря діоксиду сірки, оксидів азоту, діоксиду вуглецю, сірководню, хлороводню, які викидаються в атмосферу при згорянні палива,...

Клімакс

Стабільний стан співтовариства (екосистеми), у якому клімаксове співтовариство (екосистема) підтримує себе неймовірно довго, а всі його внутрішні компоненти урівноважені один з одним.

Клімат

Сталий багаторічний режим погоди у певній місцевості, що визначається географічними умовами.

Клітина

Основна структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, за винятком вірусів, для якої характерний власний метаболізм та здатність до відтворення.

Коагуляція

Явище зчеплення частинок дисперсної фази під час зіткнень внаслідок хаотичного (броунівського) руху чи з інших причин.

Когезія

Прилипання частин внутрішнього складу речовини одна до одної, що зумовлює їхню міцність, наприклад, у клеях

Коефіцієнт розмноження

1) число народжених особин, що приходяться на 1000 самок, що здатні до розмноження чи особин обох статей у популяції за одиницю часу; 2) різниця між народжуваністю і смертністю за одиницю часу; 3) приріст розміру популяції з...

Коефіцієнт смертності

Число особин, що загинули за рік у результаті природних причин, на 1000 особин даного виду.

Коефіцієнт стоку

Відношення величини поверхневого стоку, вираженої в одиницях об'єму чи в мм шару, до кількості атмосферних опадів, що випали на ту ж одиницю площі за той же час (як правило, за рік).

Коефіцінт зволоження

Відношення річної кількості опадів до річної величини випаровуваності для даного ландшафту. Коефіціент зволоження - показник співвідношення тепла і вологи. При коефіцієнті зволоження > 1 і достатній кількості тепла...

X

Вхід

Завантажую...