Словник термінів, літера П

Термініконка для сортування
Палеоекологія

Розділ науки, що вивчає викопні організми у зв’язку з умовами, в яких вони жили.

Палеоліт

Давній кам’яний вік, найдавніший період людського суспільства. Характеризується застосуванням знарядь з каменю, пануванням мисливства та збиральництва. За палеоліту (понад 10 тис. років до н. є.) сформувався первіснообщинний...

Пандемія

Найвищий ступінь поширення інфекційного захворювання (наприклад, грипу), що охоплює більшість населення країни.

Парабіоз

Тимчасова втрата живою тканиною здатності до властивої їй діяльності під впливом надмірних подразнень.

Паразити

Організми, що живуть на тілі або в тілі інших організмів і живляться за їхній рахунок.

Педологія

Наука про ґрунти, ґрунтознавство; комплекс знань з різних наук про розвиток людини і формування її особистості. Як наука про дитину була заборонена в СРСР.

Пептиди

Речовини, до складу яких входять дві й більше амінокислот, з’єднаних між собою пeптидними зв’язками (CONH). Проміжні продукти розпаду білків в організмах людини, тварин і рослин.

Пестициди

Хімічні синтетичні сполуки засоби боротьби з шкідливими організмами: комахами (інсектициди), кліщами (акарициди), грибами (фунгіциди), бактеріями (бактерициди), гризунами (зооциди).

Планктон

Гідробіонти, які мешкають у товщі води та не можуть протидіяти течіям, тому переносяться на великі відстані. До них належать ціанобактерії, водорості, найпростіші, дрібні ракоподібні, личинки риб...

Популяція

Сукупність особин певного виду організмів, які населяють певну територію чи екологічну систему і певною мірою є ізольованими від сусідніх популяцій.

Продукція біологічна

1) асиміляція речовин і включення їх в організми, тобто ріст і розмноження; 2) швидкість утворення популяцією або співтовариством (біоценозом) органічної речовини за одиницю часу на одиницю простору в екосистемі. Продукцію біологічну ділять на...

Продукція валова

Загальна біологічна продукція, сумарна швидкість утворення органічної речовини популяцією або співтовариством (біоценозом) за певний проміжок часу на одиницю простору.

Продукція вторинна

Кількість органічної речовини, що виділяється консументами (фітотрофами і зоотрофами).

Продукція вторинна чиста

Вторинна продукція за вирахуванням речовин, використаних на дихання консументами.

Продукція первинна

Біомаса або енергія, накопичена продуцентами за одиницю часу на одиницю простору. Продукція первинна характеризує вихідний рівень ...

Продукція первинна чиста

Первинна продукція за вирахуванням речовин, витрачених на дихання автотрофами.

Продуценти

Організми, що створюють органічні речовини з неорганічних. До продуцентів належать усі фотосинтезуючі рослини (див.: Фотосинтез) і хемосинтезуючі найпростіші.

Протоплазма

Найменша одиниця живої речовини; вміст клітини, включаючи її ядро. У протоплазмі здійснюються всі живі процеси.

X

Вхід

Завантажую...