Словник термінів

Термін
Атмосфера Землі

Газоподібна оболонка Землі. Біля земної поверхні переважно складається з азоту (78,08%), кисню (20,95%), аргону (0,93%), водяної пари (0,2-2,6%), вуглекислого газу (0,03%).

По розподілу температури з висотою атмосферу Землі поділяють на...

Атмосферні опади

Вода в крапельнорідкому (дощ, мряка) і твердому (сніг, крупа, град) стані, яка випадає з хмар чи осаджується безпосередньо з повітря на поверхню Землі і предметів (роса, мжичка, іній, ожеледь) в результаті конденсації водяної...

Атмосферне випромінювання

Власне інфрачервоне випромінювання атмосфери у межах довжин хвиль від 4 до 120 мкм.

АТФ (аденозинтрифосфат)

Хімічна сполука, універсальне джерело енергії в живій клітині організму, яка утворюється в реакціях дисиміляції (катаболізму) під час дихання чи бродіння. АТФ містить великий запас енергії і існує лише в живих клітинах.

Аутоекологія

Розділ екології, який вивчає взаємодію з довкіллям окремої особини.

Ацидифікація

Збільшення кислотності (зменшення величини водневого показника - ph) природних компонентів (води, ґрунту); відбувається внаслідок застосування фізіологічно кислих мінеральних добрив і випадання кислих опадів.

Біоіндикатори

Організм, вид або співтовариство, по наявності і стану якого можна судити про властивості середовища, в тому числі про присутність і концентрацію забруднювачів.

Біоіндикація

Оцінка якості середовища існування і її окремих характеристик по стану її біоти в природних умовах.

Біоінженерія

Напрям науки і техніки, який розвиває застосування інженерних принципів в біології та медицині. Сфера діяльності біоінженерії простягається від створення штучних органів для компенсації знижених або втрачених фізіологічних...

Біогаз

Газ, одержуваний водневим або метановим бродінням біомаси.

Біогенез

Теорія виникнення життя на Землі, за якою зародки живих істот було занесено на Землю з інших космічних тіл (інша назва теорія панспермії).

Біогенні породи

Гірські породи, які переважно складаються з залишків тварин (зоогенні гірські породи), рослин (фітогенні гірські породи) і продуктів їх життєдіяльності.

Біогенні процеси

Процеси, спричинені живою речовиною або якимось чином пов'язані з нею.

Біогеносфера

1) ділянки поверхні Землі, на яких були присутні сприятливі фізико-хімічні умови для виникнення і розвитку життя; 2) етап розвитку Землі, який безпосередньо передує і сприяє виникненню життя.

Біогеографічна область

Великий за площею флористико-фауністичний підрозділ земної кулі, який виділяється головним чином за спільністю історико-еволюційного розвитку фауни та флори. Розрізняють 6 основних біогеографічних областей, 3 з яких збігаються...

Біогеографія

Наукова дисципліна, яка вивчає закономірності розподілу рослинного покриву і тваринного населення в біосфері.

Біогеохімічні аномалії

Масові порушення розвитку, росту і функціонування живих організмів, які спостерігаються на визначеній території (біогеохімічній провінції) і викликані недостатнім або надлишковим вмістом у середовищі (біотопі) визначених...

Біогеохімічний кругообіг

Циклічні процеси переміщення і трансформації хімічних елементів у межах біосфери, що відбуваються між її підрозділами: біогеоценозами, ландшафтами і т.п.

Біогеохімія

Галузь геохімії, що вивчає хімічні процеси біосфери.

Біогеоценоз

Сукупність на відомому протязі земної поверхні однорідних природних явищ (атмосфери, гірської породи, рослинності, тваринного світу і світу мікроорганізмів, ґрунту і гідрологічних умов), яка має свою особливу специфіку...

X

Вхід

Завантажую...