Словник термінів

Термін
Водойма евтрофна

Неглибока водойма, що добре прогрівається, відрізняється великою продуктивністю і підвищеним змістом біогенних елементів.

Водойма мезотрофна

Водойма середньої продуктивності (із середнім вмістом біогенних елементів).

Водойма оліготрофна

Водойма з низьким рівнем первинної продуктивності (низьким вмістом біогенних елементів).

Водойма полісапробна

Водойма з великим вмістом органічних речовин і тому населена сапробіонтами. В.п. нерідко утворюються в місцях спуску стічних вод.

Вплив на навколишнє середовище

Будь-які потоки речовини, енергії й інформації, що безпосередньо утворяться в навколишнім середовищі чи плановані в результаті антропогенної діяльності, що приводять до негативних змін навколишньої середовища. При впливі...

Вторинні ресурси

Сукупність будьяких матеріальних і енергетичних відходів виробництва, які можуть бути використані повторно.

Гідроакумулююча електростанція (ГАЕС)

Гідроелектростанція, яка використовується для вирівнювання добової неоднорідності графіка електричного навантаження. Під час провалу енергоспоживання ГАЕС отримує з енергосистеми дешеву електроенергію і витрачає її на перекачування води у верхнє...

Гідробіонти

Організми, в ході еволюції пристосовані до проживання у водному середовищі.

Гідросфера

Сукупність усіх вод земної кулі (океани, моря, річки, озера, підземні води, льодовики)

Гіпотеза Геї

Учення (від назви грецької богині Землі), яке ґрунтується на ідеї, що організми Землі разом з фізичним середовищем утворюють складну систему регуляції умов, сприятливих для їх розвитку. Автори Дж. Лавлок і Л. Моргуліс.

Газочуттєвість рослин

Здатність прояву в рослин патологічних реакцій у відповідь на вплив газоподібних забруднюючих речовин. Висока Г. деяких рослин дозволяє використовувати їх у виді біоиндикаторів стану атмосферного повітря (лишайники, хвойні...

Гамма-різноманіття

Різноманіття надценотичної системи по градієнтам середовища. Поєднує альфа-різноманіття і ...

Гелі (гель)

Дисперсні системи, які утворюються (в природі чи штучно) в колоїдних розчинах за поступової коагуляції.

Гемеробія

Результат сумарного впливу людини на екосистему. З метою класифікації сучасного стану екосистем Г. можна оцінити по інтенсивності, тривалості і діапазону антропогенних впливів. Відповідно до класифікації Д. Яласа і Г. Зукоппа...

Ген

Певна ділянка дезоксирибонуклеїнової (ДНК) кислоти, з якої точно копіюється структура комплементарно синтезованих молекул рибонуклеїнових (РНК) кислот складових хромосом. Генелементарна одиниця спадковості.

Генезис ландшафту

Сукупність процесів, у т.ч. антропогенних, що обумовили виникнення, еволюцію і сучасний стан ландшафту.

Генна інженерія (генетична інженерія)

Здійснювання штучно спрямованої зміни генома з допомогою введення в клітину нових генів, вилучених з інших клітин чи створених штучно.

Геном

Сукупність генів в одному наборі хромосом. Це послідовність мільярдів нуклеотидних фрагментів, які кодують структуру і життєдіяльність організму. У рамках міжнародної програми “Геном людини” нещодавно завершено детальне...

Генотип

Сукупність усіх спадкових структур організму.

Генотоксичність

Властивість хімічних, фізичних і біологічних факторів ушкоджувати структурно-функціональний стан генетичних детермінант клітин.

Генотоксичність грунту

Здатність забрудненого ґрунту впливати на структурно-функціональний стан генетичного апарата ґрунтової біоти, включаючи мікроорганізми, рослинність і ґрунтову фауну.

Генофонд

Сукупність усіх генів популяції організмів.

Геологія

Комплекс наук про склад, будову та історію розвитку земної кори і Землі. Дані геології знаходять широке застосування в екології.

Геоматичні процеси

Сукупність абіотичних процесів у ландшафті (геоморфологічних, геологічних, тектонічних, гідрокліматичних і т.п.)

Геосистема

Сукупність елементів земної кори, що знаходяться у відносинах і зв'язках між собою й утворюючих визначену цілісність, єдність. Термін уведений В.Б. Сочавою. Термін Г. дуже близький поняттю природний територіальний комплекс (...

Геосфери

Геологічні концентричні, суцільні чи переривчасті оболонки Землі, що розрізняються по фізичних властивостях і хімічному складі. Розрізняють магнітосферу, атмосферу, гідросферу, літосферу, мантію, ядро й ін.; особливо...

Гетеротрофні організми

Ті, що живляться органічними речовинами рослинного і тваринного походження (вищі паразитичні рослини, мікроорганізми, усі тварини й людина).

Глобальні забруднення

Забруднення, що охоплюють значну частину земної поверхні чи всю планету.

Гляціологія

Наука про льодовики, сніг і лід. Останнім часом особливу увагу гляціологія приділяє вивченню того, як відображається на стані крижаного покриву Землі господарська діяльність людини.

Гомео...

У складних словах означає “подібний”, “однаковий”, напр. гомеостаз відносна сталість складу крові, температури й інших характеристик організмів.

Гомеостаз ландшафту

Здатність ландшафту зберігати в основних рисах свою структуру і характер зв'язків між елементами незважаючи на зовнішні впливи.

Гормони

Специфічні біологічно активні речовини, що регулюють різні функції в організмі.

Гранична доза (ГД)

Гігієнічний норматив для осіб, які не працюють з джерелами іонізуючого випромінювання безпосередньо, але за умов проживання або розміщення робочих місць можуть уражатися ним.

Гранично допустима концентрація (ГДК)

Максимальна концен­трація домішок в навколишньому середовищі, віднесена до певного часу осереднення, яка при пері­одичній дії чи на протязі всього життя людини не справляє ні на неї, ні на навколишнє середови­ще в цілому, шкідливої дії (включаючи...

Гумус

Складний комплекс органічних речовин, який утворюється в ґрунті внаслідок біологічних і хімічних процесів розкладання біомаси відмерлих рослин і тварин мікрофлорою ґрунту, кільчастими черв’яками та іншими ґрунтовими тваринами...

X

Вхід

Завантажую...