Словник термінів

Термін
Біогеоценологія

Наукова дисципліна, що досліджує будову і функціонування біогеоценозів, галузь знання на стику біології (екології) і географії.

Біогоризонти

Функціональні підрозділи шарів у біоценозах (наприклад, горизонт листового пологу в березовому лісі, горизонти ґрунтів).

Біоенергетика

1) розділ біохімії, який вивчає енергетичні процеси в клітині; 2) галузь електроенергетики, заснована на використанні біопалива.

Біологічна активність ґрунтів

Сукупність біологічних процесів, які протікають в ґрунті. Про біологічну активність ґрунту судять по інтенсивності дихання ґрунту (споживання кисню і виділення вуглекислоти), ступеню виділення теплової енергії організмами...

Біологічна продуктивність (біопродуктивність)

Сукупність процесів генерації, трансформації, поглинання і проходження енергії через еколого-біологічні системи різних рівнів - від окремих організмів до біогеоценозу (екосистеми). Іншими словами, властивість окремих популяцій...

Біологічний кругообіг

Кругообіг хімічних елементів і речовин, який виник одночасно з появою життя на Землі та здійснюється життєдіяльністю організмів. Основну роль в біологічному кругообізі відіграють первинні продуценти (зелені рослини і...

Біом

Сукупність співтовариств, яка виникла в результаті взаємодії регіонального клімату (макроклімату), регіональної біоти і субстрату. Біогеоценози (екосистеми), які входять до складу біому, тісно взаємопов'язані потоками енергії...

Біомаса

1) органічна сировина (маса) рослинного або тваринного походження в технології біоенергетики чи будь-якої іншої її переробки; 2) виражена в одиницях маси кількість живої речовини, яка припадає на одиницю площі або об'єму місця...

Біоніка

Наука, яка вивчає живі організми з метою використання результатів пізнання механізмів їх функціонування при конструюванні машин і створенні нових технічних систем. Наприклад, дані біоніки, отримані при вивченні особливостей...

Біополімери

Клас полімерів, які зустрічаються в природі в природному вигляді та входять до складу живих організмів: білки, нуклеїнові кислоти, полісахариди. Біополімери складаються з однакових (або різних) ланок - мономерів. Мономери...

Біорізноманіття (біологічне різноманіття)

Різноманітність життя у всіх його проявах. Також під біорізноманіттям розуміють різноманітність на трьох рівнях організації: генетичне різноманіття (різноманітність генів і їх варіантів), видове різноманіття (різноманітність видів в екосистемах)...

Біосфера

Оболонка Землі, склад, енергетика та організація якої обумовлюються взаємодією її біотичного та абіотичного компонентів. Біосфера включає організми (близько 3 млн. видів), їх залишки, зони атмосфери, гідросфери та літосфери,...

Біота

Історично сформована сукупність флори, фауни і мікроорганізмів (не завжди екологічно взаємопов'язаних, на відміну від біоценозу), об’єднаних спільним ареалом....

Біотехнологія

Дисципліна, яка вивчає можливості використання живих організмів, їх систем чи продуктів їх життєдіяльності для вирішення технологічних задач, а також можливості створення живих організмів з необхідними властивостями методом...

Біотичні фактори

Сукупність впливів життєдіяльності одних організмів на життєдіяльність інших, а також на неживе середовище проживання. Наприклад, хижаки регулюють чисельність своїх жертв, тварини-запилювачі впливають на квіткові рослини і т.д...

Біотоп

Природний, відносно однорідний життєвий простір певного біоценозу. Біотоп включає в себе мінеральні та органічні речовини, кліматичні фактори, світло, тиск і рух...

Біохімічне споживання кисню (БСК)

Показник забруднення, що характеризується кількістю кисню (в мг), який за встановлений період часу витрачено на окислення забруднювачів водойми, що містяться в одиниці об'єму (зазвичай в 1 л) при 20°С. На практиці БСК...

Біохімія

Наука, яка вивчає склад і хімічні процеси, що відбуваються в живих організмах.

Біохорологія

Науковий напрямок, який вивчає просторову структуру біологічних співтовариств і біосфери в цілому.

Біоценоз

Біологічна система, яка представляє собою сукупність популяцій різних видів рослин, тварин і мікроорганізмів, які населяють певний біотоп. Біоценоз разом з біотопом...

X

Вхід

Завантажую...