Словник термінів

Термін
Мікроелементи

Хімічні елементи, необхідні для живлення рослин. Найважливіші з них залізо (Fe), марганець (Мn), мідь (Сu), цинк (Zn), кремній (Si), молібден (Мо), хлор (Сl), ванадій (V) і кобальт (Co).

Мімікрія

Захисне пристосування тварин, яке проявляється в уподібнюванні їхніх органів чи кольору до предметів навколишнього середовища, наприклад, тіло і забарвлення деяких метеликів імітують сухе або пожовкле листя.

Макроклімат

Клімат великого географічного регіону, зони, континенту або навіть усієї Землі в його основних рисах.

Макрофаги

Клітини організмів, здатні схоплювати і перетравлювати бактерії, рештки загиблих клітин та інші чужорідні або токсичні для організму речовини.

Максимально допустимий рівень забруднення (МДРЗ)

Стандарт, встановлений для контролю якості питної води. МДРЗ являє собою максимальну кількість забруднюючих речовин в громадських системах водопостачання, яка дозволена законодавством. МДРЗ зазвичай виражається як концентрація в мг або мкг на...

Мезофіти

Рослини, що живуть в умовах середнього зволоження.

Меліорація

Комплекс заходів для осушення або зрошення земель, регулювання поверхневого стоку вод, закріплення пісків і ярів тощо, поліпшення природних ґрунтів і підвищення їх родючості.

Метабіоз

Форма взаємовідносин мікроорганізмів, коли одні з них готують умови, потрібні для життєдіяльності інших. Наприклад, одні мікроорганізми розщеплюють білок з утворенням аміаку, а нітрофіксуючі бактерії окислюють аміак до азотної...

Метаболізм

Набір хімічних реакцій, які виникають в живому організмі для підтримки життя. Ці процеси дозволяють організмам рости і розмножуватися, зберігати свої структури і відповідати на впливи навколишнього середовища.

Метаболіти

Речовини, що утворюються в організмі внаслідок обміну речовин.

Метаморфізм

Перетворення гірських порід унаслідок дії внутрішніх процесів у земній корі (високі температури і тиск, дія хімічно активних речовин).

Моніторинг

Вивчення, оцінка й прогнозування змін стану довкілля під впливом антропогенних факторів.

Мутагенез

Процес виникнення мутацій.

Мутагени

Фізичні, хімічні та інші фактори, які збільшують частоту мутацій.

Мутація

Раптова спадкова зміна організму, окремих його частин, ознак і властивостей під дією мутагенів.

Нікотин

Сильна отрута алкалоїд тютюну. Порушує діяльність нервової системи.

Нітрифікація грунту

Процес окислення аміаку, що утворюється під час розпаду решток рослин і тварин у ґрунті до азотної кислоти під впливом нітратних бактерій. Це збагачує ґрунт азотними сполуками, доступними для живлення рослин.

Надзвичайна ситуація

Обстановка на певній території або акваторії, яка склалась в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, які можуть спричинити або спричинили людські жертви, шкоду здоров'ю людей...

Некробіоз

Процес повільного відмирання клітин або тканин у живому організмі.

Нектон

Гідробіонти, які живуть у товщі води пелагічної області водойм і здатні протистояти силі течії і самостійно переміщатися на значні відстані. Це більшість риб, головоногих молюсків, китоподібні, ластоногі, водні...

Неоліт

Новий кам’яний вік в історії цивілізації суспільства, що заступив палеоліт та передував мідному віку. Датується IX III тис. до н. є. За часів неоліту почався розвиток скотарства і землеробства.

Нетто-продукція

1) чиста первинна продукція екосистеми; 2) приріст фітомаси, яка використовується людиною.

Ноосфера

Оболонка Землі, в якій виявляється вплив людини на структуру й хімічний склад біосфери.

Нуклеопротеїди

Складні полімери, побудовані з простих білків і нуклеїнових кислот. Входять до складу ядер і цитоплазми всіх рослинних і тваринних клітин.

Обмін речовин

Див. Метаболізм.

Озон

Проста речовина, за нормальних умов газ, молекули якого складаються з трьох атомів кисню О3.

Оліготрофи

Рослини, що ростуть на неродючих ґрунтах (наприклад, верес, сосна та ін.).

Онтогенез, онтогенія

Індивідуальний розвиток будьякого організму з моменту зародження до смерті.

Опади радіоактивні

Забруднення поверхні землі радіоактивними речовинами, перенесеними атмосферними опадами. За масштабністю забруднення поділяються на місцеві та глобальні.

Орган

Частина тваринного чи рослинного організму як складова системи, яка виконує специфічну функцію (наприклад, мозок, шлунок, серце у людини й тварин, листок, стебло, корінь у рослин); установа, організація; у переносному...

Осмос

Проникнення розчинника крізь напівпроникну перетинку мембрану, що розділяє розчин і чистий розчинник або розчини різної концентрації, що спричиняє підвищення тиску. Осмос відіграє винятково важливу роль в обміні речовин...

Отрута

Речовина, яка приводить у дозах, навіть невеликих відносно маси тіла, до порушення життєдіяльності організму.

Охорона навколишнього середовища

Система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних і унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

Палеоекологія

Розділ науки, що вивчає викопні організми у зв’язку з умовами, в яких вони жили.

Палеоліт

Давній кам’яний вік, найдавніший період людського суспільства. Характеризується застосуванням знарядь з каменю, пануванням мисливства та збиральництва. За палеоліту (понад 10 тис. років до н. є.) сформувався первіснообщинний...

X

Вхід

Завантажую...