Словник термінів

Термін
Пандемія

Найвищий ступінь поширення інфекційного захворювання (наприклад, грипу), що охоплює більшість населення країни.

Парабіоз

Тимчасова втрата живою тканиною здатності до властивої їй діяльності під впливом надмірних подразнень.

Паразити

Організми, що живуть на тілі або в тілі інших організмів і живляться за їхній рахунок.

Педологія

Наука про ґрунти, ґрунтознавство; комплекс знань з різних наук про розвиток людини і формування її особистості. Як наука про дитину була заборонена в СРСР.

Пептиди

Речовини, до складу яких входять дві й більше амінокислот, з’єднаних між собою пeптидними зв’язками (CONH). Проміжні продукти розпаду білків в організмах людини, тварин і рослин.

Пестициди

Хімічні синтетичні сполуки засоби боротьби з шкідливими організмами: комахами (інсектициди), кліщами (акарициди), грибами (фунгіциди), бактеріями (бактерициди), гризунами (зооциди).

Планктон

Гідробіонти, які мешкають у товщі води та не можуть протидіяти течіям, тому переносяться на великі відстані. До них належать ціанобактерії, водорості, найпростіші, дрібні ракоподібні, личинки риб...

Популяція

Сукупність особин певного виду організмів, які населяють певну територію чи екологічну систему і певною мірою є ізольованими від сусідніх популяцій.

Продукція біологічна

1) асиміляція речовин і включення їх в організми, тобто ріст і розмноження; 2) швидкість утворення популяцією або співтовариством (біоценозом) органічної речовини за одиницю часу на одиницю простору в екосистемі. Продукцію біологічну ділять на...

Продукція валова

Загальна біологічна продукція, сумарна швидкість утворення органічної речовини популяцією або співтовариством (біоценозом) за певний проміжок часу на одиницю простору.

Продукція вторинна

Кількість органічної речовини, що виділяється консументами (фітотрофами і зоотрофами).

Продукція вторинна чиста

Вторинна продукція за вирахуванням речовин, використаних на дихання консументами.

Продукція первинна

Біомаса або енергія, накопичена продуцентами за одиницю часу на одиницю простору. Продукція первинна характеризує вихідний рівень ...

Продукція первинна чиста

Первинна продукція за вирахуванням речовин, витрачених на дихання автотрофами.

Продуценти

Організми, що створюють органічні речовини з неорганічних. До продуцентів належать усі фотосинтезуючі рослини (див.: Фотосинтез) і хемосинтезуючі найпростіші.

Протоплазма

Найменша одиниця живої речовини; вміст клітини, включаючи її ядро. У протоплазмі здійснюються всі живі процеси.

Радіобіологія

Наука про вплив іонізуючого радіовипромінювання на організм людини, тварин і рослин.

Радіоекологія

Наука про взаємозв’язок радіоактивності середовища, організмів та їх угруповань.

Радіомутації

Раптові спадкові зміни ознак або властивостей організму, які виникли від дії іонізуючого випромінювання.

Редукціонізм

Методологічний принцип, згідно з яким складні явища можна пояснити на основі законів, що стосуються менш складних явищ (наприклад, пояснення біологічних явищ на основі фізичних і хімічних законів, а соціальних з допомогою...

Редуценти

Організми, що отримують необхідні для життєдіяльності речовини за рахунок руйнування залишків мертвих рослин і тварин, що розкладаються, абсорбуючи розчинні органічні сполуки.

Релікт

Рослинний або тваринний організм, який зберігся на певній території з минулих геологічних часів.

Розмноження

Властива всім живим організмам здатність відтворення собі подібних, що забезпечує безперервність і спадкоємність життя.

Сапрофіти

Рослини, що використовують для живлення органічні сполуки з решток рослин і тварин. Сапрофітів багато серед бактерій, грибів, деяких видів водоростей.

Сапрофаги

Тварини, які живляться органічними речовинами, що розкладаються (наприклад, жукигнойовики).

Седиментація

Сукупність процесів нагромадження відкладів у водному середовищі (озера, річки).

Селекція

Виведення нових і поліпшення існуючих сортів сільськогосподарських рослин і тварин, а також мікроорганізмів.

Симбіоз

Форма співжиття організмів різних видів, яка забезпечує їм взаємну вигоду (наприклад, співжиття раківсамітників з актиніями).

Синекологія

Розділ екології, що вивчає життя угруповань різних видів організмів. Синекологія екологія суспільств, тоді як екологію індивідуальних організмів (осіб) вивчає аутоекологія.

Синергізм

Явище посилення певної дії за участі двох компонентів: наприклад, двох каталізаторів або групи м’язів, що діють в одному напрямі.

Скарифікація

Видалення або пошкодження твердої оболонки насінини перед її пророщенням. Буває механічна - насінину труть наждачним папером або надрізають лезом; термічна - насіння ошпарюють окропом; хімічна - діють сульфатною кислотою.

Смог

Густий туман, імла, що утворюється при змішуванні диму (вихлопів автотранспорту, промислових газів) з повітрям. Смог є наслідком порушення екологічних норм у великих містах.

Солюбілізація

Колоїдне розчинення, мимовільне і оборотне проникнення низькомолекулярної речовини (солюбілізата), слабо розчинної в даному рідкому середовищі, всередину міцел поверхнево-активної речовини або молекулярних клубків (глобул) високомолекулярної...

Соматична дія випромінювання

Вплив іонізуючого випромінювання на біологічний об’єкт без наслідків для майбутніх поколінь

Сорбція

Поглинання твердими тілами або рідинами (сорбентами) газів, пари та розчинених речовин.

X

Вхід

Завантажую...